**สมาชิกชมรมฯ สามารถดาวน์โหลดคู่มือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้ที่เมนู "ข้อมูลสำหรับสมาชิก"

09/11/2022 การป้องกันการฟอกเงิน