ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้จัดทำตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงาน ***สมาชิกชมรมฯ สามารถดาวน์โหลดร่างข้อกำหนดสิทธิฯ ได้ที่เมนู "ข้อมูลสำหรับสมาชิก"

31/01/2023 การเสนอขาย