ชมรมวาณิชธนกิจได้จัดทำร่างสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย (และรับประกันการจำหน่าย) หุ้นสามัญ และหุ้นกู้ เพื่อให้บริษัทสมาชิกใช้เป็นมาตรฐานในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย บริษัทสมาชิกที่ประสงค์ใช้ร่างสัญญาฯ โปรดติดต่อไปยังชมรมฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 125

01/01/2006 การจัดจำหน่าย