Home » About Us » Working Groups » Self-Regulatory Organization

Self-Regulatory Organization

รายชื่อคณะทำงานด้านการเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร / คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข / คุณพัชร เนตรสุวรรณ / คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช / ดร. วรนันท์ ถาวรนันท์

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณปิยะ พงศกรไพศาลผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
2คุณนวลพรรณ วิวิธนาภรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
3คุณเพชรดา อรุณแสงศิลป์รองผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
4คุณอภิชาติ จงสงวนประดับกรรมการผู้จัดการ ประธานสายกฎหมาย และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
5คุณธันดนัย ชัยนิชยกุลผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฎิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบธุรกิจธนาคาร ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
6คุณธีรภาพ สิทธิวีรธรรมผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
7คุณทิพย์รัตน์ กิตติสกุลนามผู้ช่วยผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)