Home » Terms & Conditions of Use

Terms & Conditions of Use

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (“สมาคม”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าดู จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ หรือกำหนดข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น เมื่อท่านได้เข้าชมและใช้บริการในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (“www.asco.or.th”) ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ ณ นี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สมาคมเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูล ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยสมาคมเป็นเจ้าของ เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้าดู จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวเพื่อใช้ในงานส่วนตัว และการงานที่มิใช้ทางการค้า ซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์ตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไว้ โดยไม่ทำสำเนา จัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดงแพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า หรือให้เช่า เนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใด รวมถึงห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายสมาคม หรือชื่อสมาคมโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสมาคม

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด
เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ สมาคมจึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด ๆ และโปรดทราบว่าบทสรุป บทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความเห็นใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทสรุป บทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหาปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสมาคม เห็นพ้องหรือยอมรับบทสรุปบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความเห็น ดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อความที่แสดงไว้ชัดแจ้งว่าเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้

สมาคมไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใด ๆ จากการเรียกร้องใด ๆ ไม่ว่าในทางกฎหมาย หรือสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้เว็บไซต์หรือที่เกี่ยวกับการใช้เว็ปไซต์ การตัดสินใจ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใด ๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

สมาคมไม่รับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใด ๆ

สมาคมไม่รับรองว่า เว็บไซต์ของสมาคมปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ ในการนี้ สมาคมจะไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใด ๆ อาทิ ความสูญหาย เสียหาย ความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูล ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว

สมาคมไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสารโดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่น ๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการเว็บไซต์ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายใด ๆ

สิทธิในการเข้าถึง
สมาคม สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ สมาคม สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น สมาคมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น รวมถึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สาม ดังนั้น สมาคมไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายการเชื่อมโยงเว็บไซต์
สมาคม ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของสมาคม หากผู้ใช้เว็บไซต์ประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสมาคม การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย”
2. การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง http://www.asco.or.th
3. การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ความนิยมของชื่อสมาคม และเครื่องหมายการค้าของสมาคมลดน้อยลง
4. การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสมาคม หรือได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
5. การเชื่อมโยงของผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องแสดงหน้าจอเต็มของสมาคม และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้
6. การเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่าทางสมาคมสนับสนุนเว็บไซต์นี้หรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่างสมาคม และผู้ใช้เว็บไซต์
7. ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่เชื่อมหน้าเว็บไซต์นี้จนทำให้เกิดความไม่เหมาะสม ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของสมาคม
8. สมาคม ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือมิได้เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ สมาคมสงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้
9. ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้และในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ สมาคม สงวนสิทธิดังกล่าวไม่ว่าเวลาใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของสมาคมและไม่ต้องแสดงเหตุผล