หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
ชั้น 10 ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2264-5678

คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ประธานสายวานิชธนกิจและตลาดทุน 
สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9, 12A-18, 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2305-9309

คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ชั้น 1, 3, 11 และ 19 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0-2696-0162

คุณประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการและเหรัญญิก
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2626-4243


คุณกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
25 อาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 14 ซอยชิดลม
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0-2646-9999

คุณธนวัฒน์ จันทรปรรณิก

กรรมการ
Director, Head of Thailand Investment Banking
แผนกวาณิชธนกิจประเทศไทย
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 ออลซีซั่นเพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์
ชั้น 33 ยูนิต 5B ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท์ :  0-2305-2916

คุณประกอบ เพียรเจริญ

กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
550 อาคารกรุงศรีเพลินจิตออฟฟิศ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-296-4468

คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-658-8888

คุณพัชร เนตรสุวรรณ

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด
66/22 ซอยลาดพร้าว 80
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 086-565-9900

คุณยอดฤดี สันตติกุล

กรรมการ
กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 11  
ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4037

ดร. วรนันท์ ถาวรนันท์

กรรมการ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2033-6174

คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช

กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
888/151 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 15 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-4447

คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29  
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1440

คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท  ฟิน พลัส  แอดไวเซอรี่ จำกัด
944 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 12
ห้อง 1203 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ :  0-2116-9559 ต่อ 101

คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

กรรมการและเลขาธิการ
เลขาธิการ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
195/6 อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0909

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ ฝ่ายที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9, 12A-18, 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2305-9111

คุณรุทร เชาวนะกวี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ
คอมเพล็กซ์ 1 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ :  0-2264-9090

คุณคมกฤช เกียรติดุริยกุล

กรรมการและทนายความหุ้นส่วน
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลซ ชั้น 5
และ ชั้น 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :  0-2636-2000

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2009-9191

คุณแสงจันทร์ ลี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :  0-2-686-6269, 6270

คุณอริยา ติรณะประกิจ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 10 โซน A, D
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :  0-2257-0357 ต่อ 103