หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

คณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

รายชื่อคณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล / คุณประเสริฐ ดีจงกิจ / คุณยอดฤดี สันตติกุล / คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณมนตรี อุปถัมภากุลSenior Vice Presidentธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
2คุณยศวีร์ สุทธิกุลพานิชHead of Primary Markets Distribution Divisionธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
3คุณรพีพรรณ บุณยรักษ์Department Head, Product and Placement Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
4คุณรัชนันต์ ประเสริฐสมDeputy Department Head, Product and Placement Development Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
5คุณอดุลพล จำรุเกศนันท์ผู้อำนวยการบ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.
6คุณสิรีธร วรสุทธิกาผู้อำนวยการบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
7คุณชวมาศ อัครภาณุวิทยาผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
8คุณพีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีปรองผู้อำนวยการ ทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
9คุณรัฐญา โฆษณานันท์Senior Associateบล. ทรีนีตี้ จก.
10คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพรรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจตลาดทุนบล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)