หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

คณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

รายชื่อคณะทำงานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล / คุณประเสริฐ ดีจงกิจ / คุณประกอบ เพียรเจริญ / คุณยอดฤดี สันตติกุล / คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณมนตรี อุปถัมภากุลSenior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
2คุณรพีพรรณ บุณยรักษ์Department Head, Product and Placement Development Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
3คุณรัชนันต์ ประเสริฐสมDeputy Department Head, Product and Placement Development Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
4คุณอดุลพล จารุเกศนันท์ผู้อำนวยการบ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.
5คุณชวมาศ อัครภาณุวิทยาผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
6คุณพีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีปรองผู้อำนวยการ ทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)