หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้

คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้

รายชื่อคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ (Debt Offering)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณประเสริฐ ดีจงกิจ / คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข / คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ / คุณยอดฤดี สันตติกุล / คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณมนตรี อุปถัมภากุลSenior Vice Presidentธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
2คุณชาคริต หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ สายงานวาณิชธนกิจ ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
3คุณรณฤทธิ์ วิระชะนังผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
4คุณกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วาณิชธนกิจธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จก. (มหาชน)
5คุณสมาร์ท แสนสุขหัวหน้า ธุรกิจตลาดทุนและวาณิชธนกิจธ. ทหารไทยธนชาต จก. (มหาชน)
6คุณยศวีร์ สุทธิกุลพานิชHead of Primary Markets Distribution Divisionธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
7คุณพฤฒิพงศ์ ธรรมสอนDepartment Head, Debt Capital Markets Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
8คุณชมบุญ วิสุทธิเทพกุลDeputy Department Head, Debt Capital Markets Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
9คุณมธุรส สาราณียะธรรมกรรมการผู้จัดการบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
10คุณธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนมรองผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
11คุณเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
12คุณปณิธาน อัครศรีประไพผู้อำนวยการบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
13คุณฐิติวัชร กรวุฒิผู้อำนวยการอาวุโสบล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
14คุณศุภณัฐ หวังชูชัยกุลผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ายตลาดตราสารหนี้บล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
15คุณชวมาศ อัครภาณุวิทยาผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
16คุณพีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีปรองผู้อำนวยการ ทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
17คุณถพัติกา จันทร์เจริญสินผู้อำนวยการ กฎหมายวานิชธนกิจ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจตลาดทุนและเทคโนโลยีบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
18คุณธราดล ริมชลาผู้อำนวยการบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก.
19คุณสุพัตรา ภู่พัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. ทรีนีตี้ จก.
20คุณสรรศรี เพ็ญรัชตพันธ์ผู้อำนวยการบล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
21คุณอภิสัณห องค์ทวีเกียรติผู้อำนวยการบล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
22คุณธีรภาพ สิทธิวีรธรรมผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
23คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพรรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจตลาดทุนบล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)