หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้

คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้

รายชื่อคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหนี้ (Debt Offering)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข / คุณประเสริฐ ดีจงกิจ / คุณประกอบ เพียรเจริญ / คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ / คุณยอดฤดี สันตติกุล / คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณมนตรี อุปถัมภากุลSenior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจธ. กรุงเทพ จก. (มหาชน)
2คุณชาคริต หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารหนี้ธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
3คุณรณฤทธิ์ วิระชะนังผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
4คุณพฤฒิพงศ์ ธรรมสอนDepartment Head, Debt Capital Markets Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
5คุณชมบุญ วิสุทธิเทพกุลDeputy Department Head, Debt Capital Markets Departmentธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
6คุณมธุรส สาราณียะธรรมกรรมการผู้จัดการบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
7คุณธันย์ชนก ศักดิ์พันธ์พนมรองผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
8คุณเสฐียรพงศ์ สุจริตชีววงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
9คุณปณิธาน อัครศรีประไพผู้อำนวยการบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
10คุณฐิติวัชร กรวุฒิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
11คุณวิศรุต อังศุภากรSenior Vice Presidentบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
12คุณนันทพัทธ์ แก้วประดิษฐ์ Senior Vice Presidentบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
13คุณชวมาศ อัครภาณุวิทยาผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
14คุณพีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีปรองผู้อำนวยการ ทีมตลาดตราสารหนี้ ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
15คุณถพัติกา จันทร์เจริญสินผู้อำนวยการ กฎหมายวานิชธนกิจ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจตลาดทุนและเทคโนโลยีบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
16คุณธราดล ริมชลาผู้อำนวยการบล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก.
17คุณกำพล ทรวงบูรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
18คุณพีรวุฒ อัศวเดชขจรผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
19คุณกิตติวัฒน์ ลีละยูวะผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
20คุณสุพัตรา ภู่พัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบล. ทรีนีตี้ จก.
21คุณณัฐดนัย เลิศแสวงกิจผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้บล. บลูเบลล์ จก.
22คุณคมกฤต มีคำสัตย์กรรมการผู้จัดการบล. ลิเบอเรเตอร์ จก.