หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

คณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

รายชื่อคณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Mergers and Acquisition)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร / คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข / คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล / คุณกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ / คุณธนวัฒน์ จันทรปรรณิก / คุณประกอบ เพียรเจริญ / คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ / คุณพัชร เนตรสุวรรณ / คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณสุทธิพงษ์ พูนเสริมลาภผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายที่ปรึกษาการเงินธุรกิจธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2คุณอนุตร ปทีปวณิชHead of Investment Banking Team 1ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
3คุณมินตรา คีรีวัฒน์Head of Investment Banking Team 2ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
4คุณอดุลพล จารุเกศนันท์ผู้อำนวยการบ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.
5คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจผู้อำนวยการอาวุโสบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
6คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์กรรมการผู้จัดการบ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
7คุณปาลธรรม เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการอาวุโสบ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
8คุณดาริน กาญจนะCEO and Directorบ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.
9คุณอัครพัชร์ คุ้มคณิศร์Deputy Chief Executive Officerบ. เอส 14 แอดไวเซอรี่ จก.
10คุณนวพร เกียรติขจรวงษ์ผู้อำนวยการอาวุโสบ. แอ๊ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จก.
11คุณสุริยา ธรรมธีระรองกรรมการผู้จัดการบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
12คุณมุฒิชัย อรุณเรืองอร่ามผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
13คุณธัชกร พุฒิวิญญูผู้จัดการอาวุโสบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
14คุณฐิติวัชร กรวุฒิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
15คุณธาญทิฐ เกษมทรัพย์ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
16คุณกันย์ โชติภักดีตระกูลผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
17คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
18คุณภาสิน ภาวศุทธิกุลผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
19คุณพีรวุฒ อัศวเดชขจรผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
20คุณตุลการ กิตติถนอมผู้ช่วยผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
21คุณดิถดนัย สังขะรมย์รองกรรมการผู้จัดการบล. ทรีนีตี้ จก.
22คุณพริมา เนตยสุภาAssistant Vice Presidentบล. ฟินันซ่า จก.
23คุณภควัฒน์ ตุลยนิติกุลผู้อำนวยการอาวุโสบล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
24คุณคมกฤต มีคำสัตย์กรรมการผู้จัดการบล. ลิเบอเรเตอร์ จก.
25คุณชัยยุทธ สมประเสริฐผู้อำนวยการบล. ลิเบอเรเตอร์ จก.