หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

คณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

รายชื่อคณะทำงานด้านการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Mergers and Acquisition)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ / คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข / คุณธนวัฒน์ จันทรปรรณิก / คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล / คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ / คุณพัชร เนตรสุวรรณ / คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร / คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณอัครพัชร์ คุ้มคณิศร์หัวหน้า วาณิชธนกิจธ. ทหารไทยธนชาต จก. (มหาชน)
2คุณมินตรา คีรีวัฒน์Division Head, Investment Banking Division 2ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
3คุณชานนธร์ เดชาพานิชกุลDepartment Head, Investment Banking Department 1.2ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
4คุณอดุลพล จำรุเกศนันท์ผู้อำนวยการบ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.
5คุณสิรีธร วรสุทธิกาผู้อำนวยการบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
6คุณปาลธรรม เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการอาวุโสบ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
7คุณสุริยา ธรรมธีระรองกรรมการผู้จัดการบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
8คุณมุฒิชัย อรุณเรืองอร่ามรองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
9คุณธัชกร พุฒิวิญญูผู้จัดการอาวุโสบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
10คุณฐิติวัชร กรวุฒิผู้อำนวยการอาวุโสบล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
11คุณวิศรุต อังศุภากรผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ายการเงินธุรกิจบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
12คุณธาญทิฐ เกษมทรัพย์ผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
13คุณกันย์ โชติภักดีตระกูลผู้บริหารฝ่ายวาณิชธนกิจบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
14คุณมานิตา ภูวัฒนเศรษฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
15คุณภาสิน ภาวศุทธิกุลผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
16คุณตระกูล เฮงสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
17คุณดิถดนัย สังขะรมย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. ทรีนีตี้ จก.
18คุณพีรวุฒ อัศวเดชขจรผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
19คุณตุลการ กิตติถนอมผู้ช่วยผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
20คุณสมลักษณ์ เธียรพจน์รองกรรมการผู้จัดการบล. ฟินันเซีย ไซรัส จก. (มหาชน)
21คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพรรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจตลาดทุนบล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)