หน้าแรก » อบรมและทดสอบ » ตารางอบรมทดสอบ

ตารางอบรมทดสอบ

ตารางการอบรมหลักสูตร Refresher Course ในปี 2567

วิชาจำนวนชั่วโมง
การอบรม / สัมมนา
จำนวนชั่วโมง
ที่นับเป็นการอบรม
เพื่อทบทวนและ
เพิ่มพูนความรู้ฯ
กำหนด
การอบรม / สัมมนา
1. การสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการดำเนินธุรกิจที่ FA ควรรู้” 33วันรับสมัคร
บุคลากรของบริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจ
ตั้งแต่บัดนี้-12 ก.ค. 67

บุคคลทั่วไป
วันที่ 1-12 ก.ค. 67

วันสัมมนา
วันที่ 24 ก.ค. 67
ใบสมัคร / กำหนดการสัมมนา อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร

ตารางการอบรม/ทดสอบหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2567

การอบรม / ทดสอบวันรับสมัครวันอบรม / ทดสอบ
การอบรมและทดสอบ ครั้งที่ 1/2567
1. การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2567
2. ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 1/2567
ตั้งแต่บัดนี้-26 เม.ย. 67วันอบรม
วันที่ 14-15, 23-24 และ 28-29 พ.ค.67
วันทดสอบ
วันที่ 10, 13 และ 17 มิ.ย. 67
การอบรมและทดสอบ ครั้งที่ 2/2567
1. การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2567
2. ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน ครั้งที่ 2/2567
ชมรมฯ จะประชาสัมพันธ์กำหนดการให้ทราบในภายหลังชมรมฯ จะประชาสัมพันธ์กำหนดการให้ทราบในภายหลัง

การอบรม/ทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ตารางอบรมและทดสอบ / ใบสมัครอบรม / ใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ

การทดสอบความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน (สำหรับกรณีที่หนังสือรับรองการอบรม Refresher Course หมดอายุไม่เกิน 1 ปี)

กำหนดการสอบ / ใบสมัครทดสอบ / อัตราค่าธรรมเนียมและวิธีการสมัคร / แผนที่สถานที่ทดสอบ