หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านอนุพันธ์

คณะทำงานด้านอนุพันธ์

รายชื่อคณะทำงานด้านอนุพันธ์ (Derivatives and Warrants)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข / คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ / คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณชานนธร์ เดชาพานิชกุลDeputy Head, Investment Banking Team 1ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
2คุณวริศรา จิตต์งามกุศลDeputy Head, Investment Banking Team 1ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
3คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจผู้อำนวยการอาวุโสบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
4คุณสุพล ค้าพลอยดีกรรมการผู้จัดการบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
5คุณปิยพงศ์ พันธ์ทิพย์จตุพรHead of Mutual Fund and Selling Agent Businessบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
6คุณจิรสนิท ชิตประสงค์Head of Structured Productบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
7คุณกัญญาพัชร มีโภคีรองผู้บริหารฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์บล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
8คุณนภดล นิมมานพิภักดิ์กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
9คุณวฐวรร ศรีตุลยโชติผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและลูกค้าสถาบันบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
10คุณเจนวิทย์ ชินกุลกิจนิวัฒน์กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
11คุณทศพล เกิดผลผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จก.
12คุณกริช เนาวรัตน์ทิพากรผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
13คุณดวงวรรณ เจิ่งมโนธรรมผู้จัดการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
14คุณรัศมี หลิมวิจิตรผู้จัดการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
15คุณจิรวัฒน์ ศรีไพบูลย์ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
16คุณภาณุพันธ์ สินรักษาผู้ช่วยผู้จัดการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
17คุณคามิน เจตน์จรุงวงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจบล. บลูเบลล์ จก.
18คุณอภิชาติ พุฒนกุลผู้จัดการบล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
19คุณอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์หัวหน้าฝ่าย Structured Productsบล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
20คุณธีรพล กายพันธุ์เลิศหัวหน้าสายงานการลงทุนบริษัทบล. บัวหลวง จก. (มหาชน)
21คุณนพดล ดวงทิพย์เนตรAssociate Directorบล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
22คุณณัฐภัทร ตนะวิไลWarrant salesบล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
23คุณณกร อาชวนิยุตWarrant salesบล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จก.
24Mr. Kaiyuan HuangDerivatives Departmentบล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.
25Mr. Komkam Rakbankerd Marketing Officerบล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.
26Ms. Sarunporn ThupthongAssistant Managerบล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จก.