หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » ความเป็นมา

ความเป็นมา

ประวัติชมรมวาณิชธนกิจ (Investment Banking Club)

จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของชมรมซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรม และถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยชมรมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2539

วัตถุประสงค์ ชมรมวาณิชธนกิจ

  • ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
  • ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจทั้งด้านหลักการและด้านปฏิบัติ
  • เป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะพัฒนาธุรกิจวาณิชธนกิจ
  • กำกับดูแลสมาชิกของชมรมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่ทางชมรมได้กำหนดขึ้น
  • ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจ รวมทั้งการประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจวาณิชธนกิจ
  • ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และการเผยแพร่ทางวิชาการและข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจวาณิชธนกิจ

สมาชิก

สมาชิกชมรมฯได้แก่ บริษัทที่ได้รับได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน หรือที่ปรึกษาด้านการบัญชี  ปัจจุบันชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 77 บริษัท ประกอบด้วย

บริษัทหลักทรัพย์

33 บริษัท

ธนาคาร

10 แห่ง

บริษัทที่ปรึกษาฯ

34 บริษัท

คณะกรรมการ

คณะกรรมการชมรมมีจำนวนไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย

  • ประธานที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิกจำนวน 1 คน
  • ตัวแทนจากบริษัทสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 8 คน
  • ตัวแทนจากบริษัทที่มิใช่สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 5 คน โดยอย่างน้อย 1 ใน 5 คนนั้นเป็นกรรมการที่เสนอและเลือกตั้งโดยบริษัทสมาชิกที่ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
  • กรรมการโดยตำแหน่งอีก 1 คน คือ เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

คณะที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจะประกอบด้วย กรรมการจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยไม่เกิน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่น รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้องอีกไม่เกิน 6 คน โดยมีวาระคราวละ 1 ปี

การบริหารชมรม

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เป็นประธานหรือกรรมการของชมรมจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในฝ่ายวาณิชธนกิจของบริษัทสมาชิกชมรม โดยคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี