หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน

คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน

รายชื่อคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Offering)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร / คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข /  คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล / คุณกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ / คุณธนวัฒน์ จันทรปรรณิก / คุณประกอบ เพียรเจริญ / คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ / คุณยอดฤดี สันตติกุล / คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณวรายุ อิ่มอโนทัยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ตราสารทุนธ. กรุงศรีอยุธยา จก. (มหาชน)
2คุณยศวีร์ สุทธิกุลพานิชHead of Primary Markets Distribution Divisionธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
3คุณอนุตร ปทีปวณิชHead of Investment Banking Team 1ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
4คุณมินตรา คีรีวัฒน์Head of Investment Banking Team 2ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
5คุณกรวิภพ มณฑารพAssistant Managing Director, Equity Capital Marketsธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
6คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจผู้อำนวยการอาวุโสบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
7คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย์กรรมการผู้จัดการบ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
8คุณปาลธรรม เกษมทรัพย์ผู้อำนวยการอาวุโสบ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
9คุณดาริน กาญจนะCEO and Directorบ. ออพท์เอเชีย แคปิตอล จก.
10คุณปิยะภา จงเสถียรChief Executive Officerบ. เอส 14 แอดไวเซอรี่ จก.
11คุณชวพล ศรัณยพฤทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
12คุณธนวินท์ พึ่งชัยชาญรองผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
13คุณอุไรพร ชัยตฤณธวัชผู้อำนวยการบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
14คุณฐิติวัชร กรวุฒิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
15คุณวิศรุต อังศุภากรSenior Vice Presidentบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
16คุณนันทพัทธ์ แก้วประดิษฐ์ Senior Vice Presidentบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
17คุณทินพันธุ์ หวั่งหลีรองกรรมการผู้จัดการบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
18คุณนันทิยา จารุสมฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
19คุณอโณทัย ฮวบบางยางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
20คุณวรพล รักศรีอักษรผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมตลาดตราสารทุน ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
21คุณปัณฑ์ชนิต ตันติไพบูลย์ธนะผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
22คุณถพัติกา จันทร์เจริญสินผู้อำนวยการ กฎหมายวานิชธนกิจ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจตลาดทุนและเทคโนโลยีบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
23คุณคงสิทธิ์ หันจางสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบล. ทรีนีตี้ จก.
24คุณกำพล ทรวงบูรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
25คุณปิยนาถ แก้วประเสริฐศิลปผู้อำนวยการอาวุโสบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
26คุณธีรภาพ สิทธิวีรธรรมผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
27คุณปริญญา วงศ์เพชรขาวผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจบล. บลูเบลล์ จก.
28คุณอธิคม ศิริชุมพันธ์Vice Presidentบล. ฟินันซ่า จก.
29คุณสมลักษณ์ เธียรพจน์รองกรรมการผู้จัดการบล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
30คุณวรรณวิษา ศิลปสนองผู้อำนวยการอาวุโสบล. ลิเบอเรเตอร์ จก.
31คุณชัยยุทธ สมประเสริฐผู้อำนวยการบล. ลิเบอเรเตอร์ จก.