หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน

คณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน

รายชื่อคณะทำงานด้านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภททุน (Equity Offering)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ / คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข /  คุณธนวัฒน์ จันทรปรรณิก / คุณพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล / คุณพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ / คุณยอดฤดี สันตติกุล / คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร / คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณยศวีร์ สุทธิกุลพานิชHead of Primary Markets Distribution Divisionธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
2คุณกรวิภพ มณฑารพAssistant Managing Director, Equity Capital Marketsธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
3คุณวริศรา จิตต์งามกุศลDepartment Head, Investment Banking Department 1.1ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
4คุณเขมรินทร์ วรวัฒน์นิธิกร Department Head, Investment Banking Department 2.1ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
5คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจผู้อำนวยการอาวุโสบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
6คุณกาณต์ศิณี บุญศิริมงคลชัยผู้อำนวยการอาวุโสบ. ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จก.
7คุณชวพล ศรัณยพฤทธิ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
8คุณธนวินท์ พึ่งชัยชาญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
9คุณอุไรพร ชัยตฤณธวัชผู้อำนวยการบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จก.
10คุณฐิติวัชร กรวุฒิผู้อำนวยการอาวุโสบล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
11คุณวิศรุต อังศุภากรผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ายการเงินธุรกิจบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
12คุณนันทพัทธ์ แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ายตลาดทุนบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
13คุณทินพันธุ์ หวั่งหลีรองกรรมการผู้จัดการบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
14คุณนันทิยา จารุสมฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
15คุณวรพล รักศรีอักษรผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมตลาดตราสารทุน ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
16คุณก้อง วินัยกุลพงค์ผู้อำนวยการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
17คุณถพัติกา จันทร์เจริญสินผู้อำนวยการ กฎหมายวานิชธนกิจ ฝ่ายกฎหมายธุรกิจตลาดทุนและเทคโนโลยีบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
18คุณพร้อมพร ชุณหชัชวาลกุลผู้อำนวยการบล. ทรีนีตี้ จก.
19คุณปิ่นมณี เมฆมัณฑนากรรมการผู้จัดการอาวุโสบล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
20คุณตระกูล เฮงสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. ดาโอ (ประเทศไทย) จก. (มหาชน)
21คุณกำพล ทรวงบูรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
22คุณปิยนาถ แก้วประเสริฐศิลปผู้อำนวยการอาวุโสบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
23คุณพีรวุฒ อัศวเดชขจรผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
24คุณกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์กรรมการบริหารบล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
25คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพรรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจตลาดทุนบล. ไอ วี โกลบอล จก. (มหาชน)