หน้าแรก » อบรมและทดสอบ » คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการสอบ

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์
คุณนรเชษฐ์ แสงรุจิ
คุณพัชร เนตรสุวรรณ
คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร
คุณรุทร เชาวนะกวี
รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
ผู้บริหารหรือผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหารหรือผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
คุณญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ


เลขาธิการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย