หน้าแรก » ประกาศ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ » ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

27/09/2018 Derivatives Warrant

ชมรมวาณิชธนกิจได้จัดทำร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้บริษัทสมาชิกชมรมวาณิชธนกิจนำไปใช้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทสมาชิกที่สนใจใช้ร่างข้อกำหนดสิทธิฯ โปรดติดต่อไปยังชมรมวาณิชธนกิจที่โทรศัพท์หมายเลข 02-264-0909 ต่อ 125

02/01/2012 Derivatives Warrant