หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » คณะทำงาน » คณะทำงานด้านกองทุนรวม

คณะทำงานด้านกองทุนรวม

รายชื่อคณะทำงานด้านกองทุนรวม (REITs / Infrastructure Fund)

กรรมการผู้รับผิดชอบ : คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข / คุณประเสริฐ ดีจงกิจ / คุณธนวัฒน์ จันทรปรรณิก / คุณยอดฤดี สันตติกุล / คุณวุฒิชัย ธรรมสาโรช / คุณสรวิศ ไกรฤกษ์

ผู้แทนสมาชิก :

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริษัท
1คุณพรวิภา ตั้งตรงจิตรผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
2คุณสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจธ. กสิกรไทย จก. (มหาชน)
3คุณยศวีร์ สุทธิกุลพานิชHead of Primary Markets Distribution Divisionธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
4คุณมินตรา คีรีวัฒน์Division Head, Investment Banking Division 2ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
5คุณกรวิภพ มณฑารพAssistant Managing Director, Equity Capital Marketsธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
6คุณชานนธร์ เดชาพานิชกุลDepartment Head, Investment Banking Department 1.2ธ. ไทยพาณิชย์ จก. (มหาชน)
7คุณอดุลพล จำรุเกศนันท์ผู้อำนวยการบ. แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จก.
8คุณชยุตม์ ภมรชัยศิริกิจผู้อำนวยการอาวุโสบ. แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จก.
9คุณสุชาดา ตันติโอฬารหุ้นส่วนบ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จก.
10คุณวรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จก.
11คุณฐิติวัชร กรวุฒิผู้อำนวยการอาวุโสบล. กรุงศรี จก. (มหาชน)
12คุณวิศรุต อังศุภากรผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ ฝ่ายการเงินธุรกิจบล. กรุงศรี พัฒนสิน จก. (มหาชน)
13คุณอนุตร ปทีปวณิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
14คุณวรพล รักศรีอักษรผู้อำนวยการ หัวหน้าทีมตลาดตราสารทุน ฝ่ายตลาดทุนบล. เกียรตินาคินภัทร จก. (มหาชน)
15คุณรัฐญา โฆษณานันท์Senior Associateบล. ทรีนีตี้ จก.
16คุณพีรวุฒ อัศวเดชขจรผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
17คุณวรรณวิษา ศิลปสนองผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)
18คุณทิพย์รัตน์ กิตติสกุลนามผู้ช่วยผู้อำนวยการบล. ธนชาต จก. (มหาชน)